Urbanismo

A Área de Urbanismo é a encargada de xestionar e tramitar todo tipo de autorizacións, certificados e licenzas en materia urbanística, así como comunicacións de aperturas de locais, obras menores e redacción de proxectos municipais.

O servizo está composto por unha arquitecta técnica e un arquitecto, con atención ao público previa cita.

Correo electrónico: urbanismo@cabanas.gal

 

Solicitude de certificado ou informe urbanístico

Este trámite permite solicitar un certificado ou informe urbanístico aos servizos municipais

Ir o trámite

Solicitude de actuación urbanística:

Este trámite permite solicitar unha actuación urbanística aos servizos municipais

Ir o trámite

Solicitude de licenza ou autorización urbanística

Este trámite permite solicitar licenzas ou autorizacións urbanísticas tales como: de primeira ocupación, de parcelamento, de segregación, de agreación, de instalación de gindastres desmontables, de obras (maiores ou menores), de cualificacións urbanísticas, de demolición, de división horizontal, de tala de árbores, de uso excepcional, de reaxustes de aliñacións e rasantes e de usos e actividades. Tamén permite solicitar a aprobación de proxectos de actuación e as declaracións de innecesariedade de licenzas de parcelamento

Ir o trámite

Solicitude para modificar ou renunciar a unha licenza urbanísitca

Este trámite permite levar a cabo a solicitude de modificación ou renuncia dunha licenza urbanística, entendéndose por modificación actuacións tales como as solicitudes dos cambios de titularidade ou prórroga da mesma.

Ir o trámite