Urbanismo

A Área de Urbanismo é a encargada de xestionar e tramitar todo tipo de autorizacións, certificados e licenzas en materia urbanística, así como comunicacións de aperturas de locais, obras menores e redacción de proxectos municipais.

O servizo está composto por unha arquitecta técnica e un arquitecto, con atención ao público previa cita.

Correo electrónico: urbanismo@cabanas.gal